Exaiptasia diaphana

In Exaiptasia diaphana, there are 2 experimentally identified p-sites of 2 non-redundant proteins, including 2 phosphoserine.


EPSD ID UniProt Accession Gene Name Protein Name Species
EP0304835A0A913XXX3Translocon-associated protein subunit alphaExaiptasia diaphana (EXADI)
EP0304900A0A913XBT1Autocrine motility factor receptorExaiptasia diaphana (EXADI)
Page: 1  First  |  Pre  |  Next  |  Last